Tydzień patriotyczny na Wawelu

8 listopada 2022

Zamek Królewski na Wawelu ucz­ci Narodowe Święto Niepo­dległości „Ty­god­niem patrio­tycznym” trwa­jącym od 8 do 13 li­stopada. Zaplano­wano szereg dzia­łań, w których będzie mógł ucze­stniczyć każdy, w tym grę terenową i interaktywną strefę patrio­tycz­ną. Jedną z form wyrażenia pos­tawy pa­triotycznej będzie możli­wość od­da­nia krwi na wawelskim wzgórzu już 8 listo­pada w godzinach od 9.00 do 14.30.

WSPÓLNOTA, ZABYTKI, KLIMAT
Głównymi hasłami tegorocznego „Ty­godnia patriotycznego” są: wspól­nota, symbole, zabytki i klimat (w zna­czeniu warunków natural­nych). Utwo­rzona na Wawelu spe­cjalna strefa edu­kacyjna i wy­po­czynkowa umożliwi re­flek­sję nad współ­­czesnymi posta­wami patrio­tycznymi oraz nad możli­wymi sposobami ich kształ­towania. Udo­­wodnimy, że za obecny stan świata odpowiadają często indywidu­alne decyzje. W stre­fie dostępne będą dla zwiedzających plansze z „pigułkami wiedzy” i in­ne narzędzia służące do gier i quizów. Przed nami szereg pytań prowokujących nie tylko do refleksji, ale też do podejmowania działań w przestrzeni publicznej i angażowania się w życie publiczne. Po opuszczeniu strefy będziemy mogli m.in. zbudować domek dla owadów, przyczyniając się choćby w tym niewielkim stopniu do przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym na świecie, dowiemy się, co wspólnego ma olej palmowy z życiem orangutanów, a także zostaniemy zachęceni do promowania na profilach społecznościowych korzystania z publicznych środków transportu. Będzie do tego służył tzw. Instaspot w postaci tramwaju – nowoczesne miejsce spotkań w strefie, gdzie każdy będzie mógł zrobić sobie zdjęcie i wysłać je w wirtualną przestrzeń. Strefa patriotyczna będzie ogólnodostępna, bezpłatna i czynna od 8 do 30 listopada. Wejście do budynku obok restauracji.

–  Czym jest współcześnie patriotyzm? Jak niepodległość kształtowała i kształtuje w nas postawy patriotyczne? Jak korzystać dziś z dziedzictwa historii? To pytania, które stają się żywe zwłaszcza w dniu Niepodległości. Zamek Królewski na Wawelu wraz z firmą TAURON po raz kolejny stwarza wyjątkową, nowoczesną przestrzeń do współczesnej refleksji na temat patriotyzmu, dlatego już dziś zapraszam wszystkich Państwa do uczestnictwa w Tygodniu Patriotycznym – w plenerze i wewnątrz muzeum, gdzie udowodnimy, że przeszłość kształtuje teraźniejszość i przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że tegoroczna edycja będzie wyjątkowa w związku z trwającą wojną w Ukrainie, gdzie prawo do wolności i samostanowienia ma obecnie wartość najwyższą – mówi prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

ODDAJ KREW
Na wzgórzu, jak w ubiegłym roku, zorganizowano mobilny punkt krwiodawstwa, zachęcając do ratowania życia i zdrowia potrzebujących (8 listopada od godz. 9.00 do 14.30). To jedna z do­stępnych dziś form, by wykazać się bo­ha­terstwem w tym szczególnym czasie.

Do udziału w akcji krwiodawstwa zachęca też dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Beata Mazurek:
Zapraszamy wszystkich tych, którzy są już krwiodawcami, jak również tych, którzy zastanawiają się czy nie spróbować, do podzielenia się bezcennym lekiem jakim jest krew. Okazja jest wyjątkowa bo rozpoczynamy Tydzień Patriotyczny. Wzgórze Wawelskie to miejsce szczególne dla każdego Polaka, które nie tylko było siedzibą naszych królów ale jest również panteonem naszych bohaterów narodowych. Cel bardzo szczytny oddając krew można komuś uratować życie, pomóc w powrocie do zdrowia czy też ułatwić znoszenie uciążliwości choroby – zachęca szefowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na uczestników akcji krwiodawstwa na Wawelu czekają gorące napoje i upominki podarowane przez TAURON.

Akcja krwiodawstwa w ramach „Tygodnia patriotycznego” będzie się również odbywała w siedzibie RCKiK w Krakowie (ul. Rzeźnicza 11) w dniach od 7 do 10 listopada i 12 listopada. Każda z osób, która odda krew w tych dniach, otrzyma upominek ufundowany przez TAURON.

WAWELSCY DARCZYŃCY – GRA TERENOWA
Podczas „Tygodnia patriotycznego”, przemierzając trasę po wawelskich ekspozycjach, wytyczoną za sprawą  gry terenowej, przekonamy się również o wyjątkowej roli społeczeństwa w budowaniu zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Prezentując wybrane obiekty z zam­kowych ekspozycji, przedstawimy wybranych ofiarodawców, którym zawdzięczamy pozyskanie cennych zabytków. Przypomnimy także postać wyjątkowego, pierwszego ofiarodawcy, który z końcem XIX wieku dał impuls do przyspieszenia odzyskiwania zamku od wojsk austriackich, a także przyczynił się do gromadzenia funduszy na jego przyszłą restaurację i wyposażenie – był nim Jan Matejko. W trakcie gry doświadczymy różnorodności i bogactwa zamkowych zbiorów, na które składają się unikatowe pamiątki historyczne, stanowiące niejednokrotnie dorobek życia ich poprzednich właścicieli.
UWAGA: W grze można wziąć udział w dniach od 8 do 13 listopada z wyjątkiem 11 listopada. Informacje i zapisy na stronie internetowej www.wawel.krakow.pl.

PO POLSKU O HISTORII
16 listopada w Zamku Królewskim na Wawelu odbędzie się Małopolska Gala Finałowa Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego. W trakcie gali zostaną rozdane nagrody uczestnikom małopolskiej edycji dyktanda, realizowanego przez Fundację Zawsze Warto oraz Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partnerem wydarzenia jest Zamek Królewski na Wawelu.

WYSPIAŃSKI. WIZJONER, SPOŁECZNIK, POLITYK
Listopadowe świętowanie niepodległości na Zamku Królewskim na Wawelu zakończy wydanie ilustrowanej publikacji poświęconej Stanisławowi Wyspiańskiemu autorstwa Piera Gajewskiego i Artura Wabika. Dowiemy się z niej m.in. o związ­kach Wyspiańskiego z Wa­welem, a także poznamy jego dokonania zarówno jako artysty, jak i patrioty zaangażowanego społecznie i politycznie w problemy i wyzwania przełomu wieków XIX i XX Krakowie. Premierę zaplanowano na grudzień.

Więcej informacji na temat gry terenowej i strefy patriotycznej oraz akcji krwio­dawstwa w ra­mach „Tygodnia patriotycznego” znajduje się na stronie internetowej Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Więcej

Udostępnij

Kraków Travel
Kids in Kraków
Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.
<